O Caterhamu

Lotus 7Klasický Caterham Seven uvedl na trh v roce 1957 jeho konstruktér Colin Chapman ješt? pod názvem Lotus 7. Díky své lehké konstrukci je Seven p?irozen? agilní, podává skv?lé výkony a p?edevším nabízí jedine?ný zážitek z jízdy. Od konce padesátých let pak prodává model Seven spole?nost Caterham Cars, která v roce 1973 odkoupila od firmy Lotus i práva na výrobu vozu. V pr?b?hu desetiletí její konstrukté?i a zam?stnanci Caterham neustále vylepšovali a zdokonalovali p?vodní konstrukci, vždy ale respektovali d?vtip p?vodního návrhu.

Caterham Seven se zrodil pro motoristický sport, byl první z dlouhé ?ady „závodních aut na zna?kách“. V sedmdesátých letech byl zodpov?dnými místy dokonce vykázán z mnoha sportovních podnik?, protože naprosto deklasoval veškerou konkurenci. Jeho potenciál skv?le ilustruje t?eba absolutní vít?zství v závodu 24 hodin Nelson Ledges roku 1992 nebo první místo ve t?íd? ve „?ty?iadvacetihodinovce“ na Nürburgringu v roce 2002.

„Je to ta nejradikáln?jší zm?na, jakou firma ve své 48leté historii prod?lala… výsledkem toho všeho je ohromující úrove? schopností a stability ve vysokých rychlostech“ Top Gear

Caterham CSRDnes Caterham pat?í k celosv?tov? nejrozší?en?jším zna?kám závodních automobil?. Zásluhu na nehynoucí popularit? má genialita p?vodní Chapmanovy konstrukce i dlouhá léta vývoje a nadšená práce zam?stnanc? Caterhamu. Více než polovina produkce továrny v britském Dartfordu je vyvážena do sv?ta, od N?mecka p?es Francii až po Japonsko.

V roce 2005 se objevil nový model CSR, v?tší, stabiln?jší a s pevn?jší konstrukcí, aby ho vzáp?tí p?eválcoval ultimativní speciál R500 a nyní i R600. Zárove? vznikl ryze závodní model SP/300.R a jak se zdá, je to jen za?átek nové generace model? – Caterham p?ipravuje i kapotovaný sportovní automobil.